Agenda algemene leden vergadering

« Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 7 maart 2008
 4. Jaarverslag 2008 en Activiteiten 2009-2010
 5. Bestuursverkiezing:

  Bestuursleden: Aftredend en herkiesbaar: Robert Groenewoud, Leen de Kreek, Edwin Mallegrom, Henk Nouwen, Kees van Rossum. Aftredend en niet herkiesbaar: Anita Konijnendijk, Klaas den Haan

 6. Financieel verslag 2008 en begroting 2009
  • Verslag kascontrole commissie,
  • Verkiezing nieuwe kascontrole commissie
 7. Vaststelling contributie en lesgeldbijdrage
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Het Bestuur

 • Notulen Algemene Ledenvergadering 2008 *.
 • Jaarverslag 2008*.
 • Het Financieel verslag en de begroting kunnen opgevraagd worden bij de Penningmeester. Deze stukken dienen discreet behandeld te worden; reproductie is verboden***.

* voor jeugdleden op te vragen
*** niet voor jeugdleden op te vragen